دیزاین مرریت

دیزاین های مرمریت همان سنگ های ریز شده ای می باشند که برای دیزاین زیر کاشت از آن ها استفاده می شود. لوازم طراحی ناخن روز به روز در حال گسترش است و هر روزه لوازم دیزاین جدیدی وارد بازار وسایل کاشت ناخن ایران می شود.